Call To action Text

Read More

วิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์องค์กร วิสัยทัศน์: เราจะเติบโตอย่างยั่งยืน ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการในห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี ค.ศ. 2020 พันธกิจ การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางด้านการเงิน การสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า และสังคม การพัฒนาระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล การสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาสู่องค์การที่มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ทิศทางของ Sonic 1. ได้รับรางวัลมาตรฐาน TQA ภายในปี 2565 2. ได้รับการจ...

Read More
Top